Tällaista ohjeistusta Nokian kaupunki noudattaa tilaisuuksien järjestämisessä tai lahjojen vastaanottamisessa: tarjolla vain mietoja alkoholijuomia, johtajien kestitys hyväksyttävämpää...

Ohjeistuksen mukaan lähtökohtana on henkilön oma arvio toiminnan hyväksyttävyydestä.

Nokian kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa tarjoillaan vain mietoja alkoholijuomia, kuten olutta tai viiniä. Myös alkoholittomat vaihtoehdot on oltava saatavilla.

3.3. 19:00

Miksi minulle tarjotaan tällainen etuus? Millaisista motiiveista otan tarjouksen vastaan? Miltä asia näyttäisi julkisuudessa?

Muun muassa tällaisia asioita Nokian kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden tulisi pohtia tilanteissa, joissa heille tarjotaan lahjoja tai etuja. Koko ohjelista on nimetty vieraanvaraisuudessa noudatettaviksi periaatteiksi. Ohjeessa kuvataan vieraanvaraisuuden osoittamiseen ja vastaanottamiseen liittyviä periaatteita sekä kriteerejä etuuden vastaanottamista arvioitaessa.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja millaisia noudatettavat periaatteet sekä arvioitavat kriteerit ovat?

Ohjeistuksen mukaan lähtökohtana on henkilön, siis kaupungin virkamiesten sekä luottamushenkilöiden, oma arvio toiminnan hyväksyttävyydestä. Vaikka lahjan tai edun vastaanottaminen ei rikkoisi lakia, voi siitä seurata negatiivista julkisuutta.

Vieraanvaraisuuden osoittaminen on ohjeistuksen mukaan osa kunnan normaalia toimintaa. Kunta luo täten myönteistä kuvaa itsestään. Tilaisuuden järjestämisessä on kuitenkin noudatettava kohtuullisuutta ja säästäväisyyttä.

Alkoholitarjoilu voidaan ohjeen mukaan sallia Nokian kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa vain poikkeustapauksissa. Kaupunki tarjoilee aina vain mietoja alkoholijuomia, eli esimerkiksi olutta tai viiniä. Tarjolla on oltava myös alkoholittomia vaihtoehtoja.

Odotetaan puolueettomuutta

Vieraanvaraisuuden, eli käytännössä lahjojen tai muiden etuuksien vastaanottamisessa tulee pitää mielessä se, että Nokian kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt ovat julkisen vallan käyttäjiä. Heiltä siis odotetaan riippumattomuutta sekä puolueettomuutta.

Kaupungin ohjeistus ottaa esimerkiksi yksityisen yrityksen luottamushenkilölle tarjoaman matkan. Matkan hyväksyttävyyden arvioinnissa keskeisenä kriteerinä on se, voiko etuuden hyväksyminen tai lahjan vastaanottaminen olla omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

Suomessa ei ole olemassa euromääräistä rajaa kielletylle etuudelle, joten hyväksyttävyyden arviointi on aina tapauskohtaista.

Kun arvioidaan sitä, voiko etuuden vastaanottaminen, hyväksyminen tai vaatiminen vaikuttaa toiminnan tasapuolisuuteen, on otettava huomioon viranhaltijan tai luottamushenkilön asema. Aseman korkeus, esimerkiksi kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja, voi vaikuttaa siihen, millaiset mahdollisuudet etuuden tarjoajalla on hyötyä sen tarjoamisesta.

Pääsääntöisesti kaupungin ohjeistuksessa linjataan, että johtavassa asemassa olevat viranhaltijat ovat velvollisia hoitamaan yhteiskunta- ja edustussuhteita laajemmin kuin muu henkilöstö.

Myös sillä on merkitystä, tarjotaanko etua yksittäiselle viranhaltijalle vai koko Nokian kaupungin henkilöstölle.

Tavanomainen vieraanvaraisuus esimerkiksi yksityisiltä yrityksiltä tai muilta toimijoilta on Nokian kaupungin henkilöstölle sekä luottamushenkilöille lähtökohtaisesti hyväksyttävää.

Syntymäpäivälahjat ovat sallittuja

Jokseenkin kaikista eduista on Nokian kaupungin ohjeistuksen mukaan pidättäydyttävä, jos kyseessä on valvonta- tai tarkastustehtävän suorittaminen, hankintapäätöksen valmisteleminen tai palveluiden järjestämistä koskevan päätöksen tekeminen.

Tavanomainen vieraanvaraisuus esimerkiksi yksityisiltä yrityksiltä tai muilta toimijoilta on lähtökohtaisesti hyväksyttävää. Vähäistä suuremman kestityksen vastaanottamista on kuitenkin syytä harkita huolellisesti. Koska lainsäädännössä ei ole eurorajaa hyväksyttävälle etuudelle, arvioidaan ”vähäistä suurempi” tapauskohtaisesti.

Hyväksyttävyyteen vaikuttaa kuitenkin se, onko kyse suuremmasta PR-tilaisuudesta vai pyritäänkö tilaisuudessa vaikuttamaan viranhaltijan virkatehtäviin ja luottamushenkilön päätöksentekoon.

Jos lahjan vastaanottaminen on ulkopuolisen silmin omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoimintaan tai jos etu vaikuttaa tai sillä pyritään vaikuttamaan viranhaltijaan tai luottamushenkilöön, kyseessä on kielletty lahja. Tarjotun lahjan vastaanottaminen voi olla hyväksyttävää, jos lahja on arvoltaan vähäinen tai liittyy merkkipäivään ja on merkkipäivälahjana tavanomainen.

Yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä tai järjestöiltä ei pääsääntöisesti tule ottaa vastaan muita kuin vähäarvoisia mainos- tai muita lahjoja. Luottamusta heikentävänä menettelynä voidaan pitää esimerkiksi huomattavan arvokkaan lahjan antamista virkamiehelle hyvin suoritetusta virkatoimesta. Siinäkin tapauksessa, ettei antamiseen sisältyisi minkäänlaista pyrkimystä vaikuttaa vastaanottajan virkatoimiin, tällainen menettely voi olla omiaan herättämään epäilyksiä virkatoiminnan tasapuolisuutta kohtaan.

Jos lahja tai taloudellinen etuus vastaanotetaan, on Nokian kaupungin ohjeistuksen mukaan varmistauduttava siitä, että menettely on avointa eikä aiheuta minkäänlaista kiitollisuudenvelkaa lahjan antajaa kohtaan eikä vaikuta muutoinkaan henkilön puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos