Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Lasten ja nuorten etu ensin koulurakentamisessa

Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) korostaa lasten edun ensisijaisuutta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. MLL:n Nokian yhdistys pitää tärkeänä, että nokialaisia lapsia ja nuoria koskevan kunnallisen päätöksenteon kaikissa vaiheissa arvioidaan vaikutuksia kohderyhmän edun kannalta riittävän monipuolisesti ja perusteellisesti. Lapsivaikutusten huomioimisessa ideana on vertailla vaihtoehtoisia ratkaisuja, joiden myönteisiä, neutraaleja ja negatii-visia vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen arvioidaan lasten ja nuorten näkökulmasta ottaen huomioon eri asemassa olevat lapsiryhmät. Lasten ja nuorten omia käsityksiä ja kokemuksia tulee kerätä ikäryhmille sopivin monipuolisin menetelmin. Peruskoulutuksen toteuttamisen ratkaisut ovat hyvin keskeisiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä kehitysmahdollisuuk-sien kannalta. Koulutuksen rakenteiden ja koulurakennusten toteutuksen vaikutukset koskettavat suurta joukkoa lapsia ja nuoria ikäluokkia sekä heidän perheitään jopa useiden vuosikymmenten ajan. Peruskoulutusta ja toisen asteen koulu-tusta koskevien hankkeiden ja päätösten toteutuksessa on tärkeää että lasten ja nuorten etu arvioidaan ja otetaan huo-mioon. Nokialla on tehty viime syksynä useita kouluverkkoa ja - investointeja koskevia päätöksiä, mm. Emäkosken koulun raken-tamisesta ja Kankaantaan koulun ja Nokianvirran koulun yhdistämisestä noin tuhannen oppilaan yhtenäiskouluksi, joka on esitetty rakennettavaksi Penttilän puistoon suunnitellulle tontille. MLL:n Nokian yhdistyksen käsityksen mukaan on hankkeiden lapsivaikutuksia suunnittelun tässä vaiheessa arvioitava monipuolisesti ja kiinnitettävä suunnitelmissa huo-miota siihen, millaisin ratkaisuin voidaan parhaiten varmistaa mahdollisuudet: – taata koulun sisä- ja ulkotilojen riittävyys, viihtyisyys ja turvallisuus, mm. hyvä toiminnallisuus sisäilman laatu, kiusaamisen ehkäisy jne. – viihtyisään ja rauhalliseen ruokailuun – huomioida oppilaiden kielelliset ja kulttuuriset taustat – monipuoliseen leikkiin, liikkumiseen ja luovuuteen – tunnistaa ja ottaa huomioon oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet sekä tarjota riittävät yleisen, tehostetun ja erityisen tuen palvelut sekä oppilashuollon palvelut oppilaiden kuulemiseen ja vaikuttamiseen – turvallisiin koulumatkoihin – koulutilojen monipuoliseen vapaa-ajan käyttöön. Kaupungin kireän taloustilanteen nimissä ei saa tiukentaa koulurakennusten tilamitoitusta suhteessa oppilasmääriin, koska vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen ja tilojen riittävyys ja toimivuus on useiden selvitysten mukaan oppi-laiden mielestä tärkeä kouluviihtyvyyteen ja -turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Niin ikään on tärkeää varmistaa laajat ja eri-ikäisten oppilaiden tarpeet huomioivat hyvin suunnitellut ulkotilat. Oppilaiden etujen mukaiset ratkaisut ovat pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kannattavimmat. Näiden periaatteiden pitää tietysti koskea kaikkea koulurakentamista. Nokialla on käynnissä Lapsivaikutusten arvioinnin pilottihanke, jossa Harjuniityn yhtenäiskoulun kokemuksia kerätään seuranta-arvioinnin luonteisesti hyödynnettäväksi Kankaantaan yhtenäiskoulun lapsivaikutusten ennakkoarvioinnissa. Se on osaltaan hyvä keino kerätä aineistoa uuden kouluhankkeen ennakkoarvioinnin tarpeisiin, mutta lisäksi tarvitaan myös varsinaiselta kohderyhmältä eli uuden koulun oppilaiksi tulevilta, heidän vanhemmiltaan ja kouluun töihin tulevilta tietoa, toiveita ja näkemyksiä, jotta pystytään rakentamaan mahdollisimman hyvä ja toimiva koulu nokialaisten koululaisten tarpeisiin.